آرشیو
 امضای تفاهم نامه ساخت یک مدرسه در منطقه 11 تهران
به همت یک بانوی نیک اندیش انجام شد؛ امضای تفاهم نامه ساخت یک مدرسه در منطقه 11 تهران خیر نیک اندیش خانم رستگار تفاهم نامه ساخت یک مدرسه در منطقه 11 تهران را امضا کرد.
برگزاری 12 جشنواره مدرسه ای در منطقه 4 تهران
برگزاری 12 جشنواره مدرسه ای در منطقه 4 تهران کاظم دلیلی مسئول نمایندگی مجمع خیرین مدرسه ساز در منطقه 4 تهران از برگزاری 12 جشنواره مدرس...
 یک خیرنیک اندیش به نام فرزندان مرحومش درشهرتهران مدرسه می سازد
یک خیرنیک اندیش به نام فرزندان مرحومش درشهرتهران مدرسه می سازد خیر نیک اندیش مسعود پیام و همسرش خدیجه مدامی با امضای تفاهم نامه ای ساخت یک مدرسه را در من...
تکمیل یک مدرسه نیمه تمام به همت خیر مدرسه ساز تهرانی
در منطقه 16 تهران انجام خواهد شد؛ تکمیل یک مدرسه نیمه تمام به همت خیر مدرسه ساز تهرانی حاج علی محمد هنرور خیر مدرسه ساز تهرانی ، آمادگی خود را برای تکمیل یک مدرسه 6 کلاسه در منط...